Stanovy

Stanovy

KWJ FALADA

 

§ 1 Název a sídlo sdružení

Název sdružení zní: KWJ FALADA

Sídlo klubu: Česká Lípa, Lada, Dolní ul. 28, PSČ 47001

Mobil.: 0242 0604 653482

Charakteristika: klub westernového ježdění – nezávislé, nepolitické,

dobrovolné, zájmové sdružení s právní subjektivitou.

§ 2 Cíle sdružení

Účel:

-sdružovat lidi, kteří mají rádi koně,vyznávají westernový způsob ježdění

-umožnit členům pečovat o svěřené koně a vybavení, jezdit na klubových koních, cvičit koně, účastnit se soutěží a vzdělávání

-organizovat výuku péče o koně, ovládání koně, jízda na koních, výcvik koní atd.

-organizovat soutěže, semináře, letní dětské tábory, kurzy, víkendové pobyty

-vyvíjet hospodářskou činnost

-spolupracovat s jinými sdruženími či fyzickými osobami

-organizovat dětský klub Game with horse-Hra s koněm

-propagovat westernové ježdění jako sport

-umožnit členům ustájení vlastních koní

-chov, produkce a výcvik koní

§ 3 Vznik a zánik členství

 1. Členem KWJ FALADA se může stát každá fyzická osoba starší 9 let, která je ochotna respektovat stanovy klubu a provozní řád. Podmínkou členství je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku (u osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců).
 2. Členský příspěvek se platí měsíčně nebo čtvrtletně, vždy před započetím období. Nezaplacení členského příspěvku v termínu, může být důvodem pozastavení, případně ukončení členství v klubu.
 3. Člen který má pozastaveno členství zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající z členství (př. ježdění,slevy na účelových příspěvcích).
 4. Členu, který závažným způsobem poruší stanovy, může být členství pozastaveno nebo ukončeno.
 5. O pozastavení nebo ukončení členství rozhoduje na návrh členů výkonný výbor.
 6. Člen, nebo jeho zákonný zástupce, může požádat výkonný výbor o pozastavení členství dohodou v případě, že se ze závažných důvodů nebude moci déle jak dva měsíce účastnit činnosti klubu. Příklad dlouhodobá nemoc, úraz, tíživé finanční situace, rodinné důvody apod.. Může být sjednáno že po dohodnutou dobu nebude platit členský příspěvek, případně se účastnit akcí klubu.
 7. Členství zaniká odhláškou, vyloučením, nebo dohodou obou stran. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. Z titulu členství v klubu nevzniká členu klubu právo na majetkový podíl a tudíž na jakékoliv finanční vyrovnání.
 8. Na doporučení členů klubu může být sjednáno tak zvané čestné členství s fyzickou, případně právnickou osobou, která významně přispěje, nebo přispívá klubu. Na příklad získá sponzora klubu, nebo se jím sama stane, poskytne klubu materiální či finanční prostředky, nebo se podílí na vedení výcviku, administrativy, propagace, účetnictví, výstavbě stájí a zařízení klubu, konferování při soutěžích atd. O čestném členství rozhoduje výkonný výbor.

§ 4. Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:

-být informován o všech akcích klubu

-podílet se na činnosti klubu a účastnit se jeho akcí

-v souladu s provozním řádem využívat inventář a zařízení klubu

-volit orgány klubu a být do jeho orgánů volen

 1. Každý člen je povinen:

-platit včas členské a účelové příspěvky

-převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároku na pravidelnou odměnu

-vystříhat se všeho, co může narušit přátelské soužití

-dodržovat provozní řád v prostorách vymezených pro činnost klubu

-dodržovat pokyny cvičitelů, vedoucích a jejich zástupců

-respektovat klubová pravidla

-v rámci svých možností se účastnit výuky (péče o koně, jízda na koních, výcvik koní) a plánovaných akcí (semináře, soutěže , brigády, členské schůze)

-předcházet úrazům, chránit zdraví své, ostatních osob a svěřených koní

-chránit osobní věci, i majetek klubu

-v rámci svých možností zabránit vzniku škody

§ 5 Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:

-shromáždění členů

-výbor

-vedení akce

-revizoři účtů

 1. Shromáždění členů svolává výbor sdružení podle potřeby, nejméně jednou za rok.
 2. Shromáždění členů musí být svoláno do 4 týdnů poté, co o to požádá písemně nejméně jedna třetina členů.

 

 1. Shromáždění členů projednává a schvaluje:

-zprávy výboru

-plány činnosti

-rozpočet sdružení

-roční účetní uzávěrku

-zprávu revizoru účtů

-volí na období 3 let členy výboru a revizory účtů

-rozhoduje o zániku sdružení

 1. Výbor sdružení zajišťuje činnost sdružení podle usnesení shromáždění členů, v souladu se stanovami a odpovídá členstvu za svoji činnost
 2. K hlavním úkolům výboru patří zejména:

-volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a dle potřeby další funkcionáře

-připravuje pro shromáždění členů zprávy o činnosti

-hodnocení činnosti, návrhy rozpočtů a účetní uzávěrku

-stanoví výši členského a účelových příspěvků

 1. K řízení dílčích úseků činnosti, nebo k zabezpečení náročných časově omezených úkolů, nebo akcí, zřizuje výbor vedení akce i z ostatních členů sdružení. Za činnost vedení akce, výbor odpovídá shromáždění členů.

Vedení akce při řízení příslušné akce plně zastupuje sdružení a za svoji činnost odpovídá výboru. Je-li to potřeba vede samostatné hospodaření akce, jejíž vyúčtování provede výboru do 2 měsíců po ukončení akce.

 1. Řádně svolané shromáždění členů, výbor a vedení akcí jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů.
 2. Revizoři účtů společně či jednotlivě:

-mohou kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření dílčích účetních dokladů a hospodářských položek

-mají právo s hlasem poradním se účastnit schůzí výboru.

-za svou činnost odpovídají shromáždění členů bez ohledu na volební období až do té doby, než jsou tímto shromážděním své funkce zproštěni.

 1. Sdružení zastupují samostatně předseda, místopředseda a vedoucí akce, kteří jsou oprávněni jednat jménem sdružení jako právnické osoby.

 

§ 6 Zásady hospodaření

 1. Výbor sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného shromážděním členů.
 2. Příjmy sdružení tvoří:

-členské a účelové příspěvky

-dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody občanů i právnických osob

-vstupné z přednášek, závodů, výstav a obdobných akcí

-výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů

-výnosy ze společenských, propagačních a náborových akcí

-výnosy z vedlejší hospodářské činnosti

-finanční prostředky ze státního rozpočtu

-příspěvky od ČSTV, ČJF, WRC, od jiných organizací a sponzorů

-poplatky za služby

-výnosy z pokut

-hospodářská činnost

-dary a dědictví

 1. Výdaje sdružení tvoří:

-nájem za pronajaté prostory , zařízení ,výstroj a koně

-platba za krmiva ,podestýlku ,veterinární péči

-nákup stavebního materiálu,výstroje pomůcek ,koní a zařízení

-ceny při soutěžích

-odměny členům za služby

-platba za služby ostatním fyzickým a právnickým osobám

-odškodnění při vzniku škody

 1. KWJ FALADA je oprávněn zřizovat potřebné účty související s jeho činností včetně devizových a dalších účtů v souladu s platnými předpisy.
 2. Jednotliví členové za závazky sdružení neručí.
 3. Za mimořádné výsledky práce ve prospěch sdružení může být členům přiznána mimořádná odměna.

§ 7 Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením. Při rozhodování o zániku sdružení rozhodne shromáždění členů současně o majetku sdružení a majetkovém vypořádání.

§ 8 Změna stanov

Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv člen klubu prostřednictvím výboru klubu. Změnu, na návrh výboru, schvaluje shromáždění členů.