Smlouva o službách

Smlouva o ustájení koní a služeb souvisejících.

Za KWJ FALADA Předseda Josef Koudelka (tel.: 604653482) jako poskytovatel služby na straně jedné

 

IČO:……………………………………………………

 

a

 

 na straně druhé jako vlastník koní případně osoba vlastníkem pověřená (dále jen vlastník)

 Vlastnictví koně nutno doložit průkazem koně případně nájemní smlouvou, nebo pověřovací plnou mocí.

 

Jméno….………………………………………Příjmení……………………………………….…………….

………………………………………………………………………………………………………………….

IČO/RČ:……………………………….…………..……DIČ:……………………………………….……..….

 

Dále pak člen KWJ FALADA jako osoba pověřená vlastníkem jako zástupce v péči o koně a výcviku

Číslo člena     Jméno                        Příjmení                                 Rodné číslo                            Podpis

a).….…………………………………………………………………………………………………………….

b).………….…………………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………………………………………………..

Uzavírají smlouvu o ustájení koní v areálu KWJ FALADA Česká Lípa, Lada Dolní ul. 28

 

I.

Předmětem smlouvy je ustájení koní a poskytnutí služeb s tím souvisejících.

 

II.

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou

 

III.

Na základě této smlouvy poskytovatel služby počínaje dnem ………………………………………………..

Poskytne vlastníkovi níže zmíněné služby pro níže uvedené/ho koně:

 

 

a)…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

b)…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

c)…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

d)…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

e)…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

 

IV. …………)

Poplatek za měsíc za jednoho koně bez podmíněného navýšení a bez rozšířených služeb.

 

…………………………………………………………………..č.s.r. …………………………………….

 

 zahrnuje:

 1. Poplatek za užívání boxu, areálu
1000,-Kč měsíčně 2000,-Kč/měsíc  

 

 

Kč měsíčně

 

 

 

Kč/den

 1. Poplatek za péči o koně v krátkodobé nepřítomnosti majitele
1000,-Kč měsíčně
 1. Poplatek za krmný měsíc vychází z kompletní krmné dávky a steliva na den dle příkladu v odstavci VII.

 

V.

Podmíněné navýšení měsíčního poplatku za doplňkové služby.

V běžném provozu dle veterinárního zákona odpovídá za kondici a zdravotní stav majitel koně.

-Pokud vlastník doplňkové služby předem požaduje.

-Pokud členem KWJ FALADA vlastník ani pověřená osoba není.

-V případě pozastavení nebo ukončení členství, dlouhodobé nepřítomnosti nebo indispozice vlastníka a pověřené osoby k plnění sjednaných povinností převezme veškerou péči poskytovatel. (Kniha docházky v klubovně je podkladem pro podmíněné navýšení měsíčního poplatku za doplňkové služby, v případě že nebyla učiněna dohoda předem.)

Poskytovatel zajistí následující služby:

 1. Veškerou péči o koně včetně základní veterinární péče (povinné očkování, odčervení, ošetření, léčení) a ošetření kopyt, kování
1000,-Kč měsíčně za kaž. koně

(33,-Kč/den)

 1. – Kondiční trénink dle potřeby pro udržení psychické a fyzické kondice a ovladatelnosti koně
1000,-Kč měsíčně za kaž. koně

(33,-Kč/den)

 

 

VI.

Kromě smluvně zajištěného rozsahu odborného zabezpečení koně, zajistí poskytovatel po vymezenou dobu rozšířené služby.

Rozšířené služby se sjednávají na dobu určitou v předstihu pěti dnů. Platba předem při sjednání dalšího období. Účtovací období je kalendářní měsíc. Poplatky za kalendářní měsíc vždy předem a to nejpozději do 25 té ho dne předcházejícího měsíce v hotovosti do rukou poskytovatele služby. Pokud v předstihu pěti dnů není ujednáno, prodloužení vymezené doby rozšířených služeb nebo pokud poskytovatel neobdrží platbu, poskytovatel rozšířené služby ukončí. Vlastník má možnost dostavit se na konzultaci a předvedení výsledků ve výcviku v průběhu vymezené doby. Pokud není s výcvikem spokojen, rozšířené služby ke dni předvedení ukončí a poskytovatel mu vrátí alikvotní část platby. Ustájení koně dle odstavce IV. eventuelně V. pokračuje dle smlouvy.

 1. Výcvik koně: GWH JUN, GWH ZM, GWH 1, GWH 3 Výcvik western riding. Výcvik koně do tahu. Náprava problematických koní. (Ns 19)
3000,- Kč měsíčně za kaž. koně

(100,-Kč/den)

 1. Coaching – výcvik společně koně a jezdce –vlastníka nebo pověřenou osobu dle smlouvy
 1. Management koně ve sportu
 1. Management koně v reprodukci
 1. Hřebec
1000,-Kč/připouštění za každou klisnu na sezonu
 1. Klisna
3000,-Kč/ohřebení jednorázově

1000,-Kč měsíčně hříbě pod matkou

 • Nadstandardní péče (dle dohody dekování, čištěni, přemísťování, inhalace, praní nebo sterilizace sena, solárium, pohybování, karanténa, separace, ostraha, zajištění veterinárních úkonů, strouhání, kování a asistence  ……)
100,-Kč/hod nebo měsíční paušál, dle dohody

 

 

VII.

 

Příklad kompletní krmné dávky: chovná klisna v reprodukčním období

Poplatek za záchovnou dávku pro udržení zvířete v kondici při mírném zatížení rekreačního koně, nezahrnuje produkční přídavek pro sportovně nebo pracovně zatížené koně, nebo koně v reprodukci, nebo rekonvalescenci. Obsahuje seno, vodu, jadrné krmivo, pastvu, podestýlku, čerstvou píci a okopaniny, průmyslová extrahovaná krmiva, rostlinný olej, krmnou sůl a základní minerální a vitaminosní přípravek ve vypočtených dávkách dle obecně platných zvyklostí, dostupnosti, ročních období a provozně technických, organizačních možností dle příkladu nebo podobné nutriční a finanční hodnoty.

Kompletní krmná dávka muže být účtována dle příkladu nebo dle požadavku majitele koně individuálně za každého koně.

Ráno Kg Poledne Kg Večer Kg Denní dávka Kg Kč/den

Záchovná dávka

45 Kč/den
20 Kg sena 20 40 Kč/den
Solný minerální a vitaminózní liz Ad libitum 1 Kč/den
100 Litrů temperované pitné vody 100 l 4 Kč/den

Doplňková krmná dávka pro klisnu v reprodukci v zimním období

5,96 Kg 55Kč/den
Nutrihorse Repro 362,-Kč/Kg 0,03 0,03 10,86
100 g NutriHorse Standard 81,-Kč/Kg 0,05 0,05 0,1 8,1
Lněné semínko 26Kč/Kg 0,1 0,1 0,2 5,2
Ječný šrot 5,1 Kč/Kg

 

0,52 Kg 0,26 0,52 Kg 1,3 6,63
Pšeničné otruby 3,86 Kč/Kg

 

0,31Kg 0,155 0,31Kg 0,775 3
Melasové krmivo 7,44 Kč/Kg

 

0,42Kg 0,21 0,42Kg 1,05 7,81
Oves mačkaný 4,77 Kč/Kg

 

0,36Kg 0,18 0,36Kg 0,9 4,29
Cukrovarské řízky 5,06 Kč/Kg 0,2 0,1 0,2 0,5 2,53
Kukuřičný šrot 7,26 Kč/Kg 0,44 0,22 0,44 1,1 6,6
Kompletní krmná dávka pro klisnu v reprodukci v zimním období  100,-Kč/den

 

 

VIII.

Poplatek za služby dle této smlouvy nezahrnuje členský příspěvek člena KWJ FALADA dle stanov:

-aktivní člen klubu účastnící se pravidelných lekcí, brigád a akcí klubu, užívající klubové koně a výstroj 500,-Kč měsíčně.

-nadstandardní členství v klubu 1000,-Kč měsíčně, užívání provozních koní a výstroje bez výchovně vzdělávací praxe – „brigád“.

-Poplatek za komerční využití areálu krátkodobé užívání areálu a zázemí pro jezdce ostatními (nečleny klubu) užívajícími, pronajímajícími si soukromé koně dle dohody s majitelem koně 100,-Kč/den nebo 300,-Kč/měsíc

-Členství se sjednává na delší dobu, je podmíněno absolvováním vstupního kurzu a skýtá další výhody dle stanov zdarma účast na společných lekcích s trenérem, užívání provozních koní a výstroje….

IX.

Vlastník koně má právo užívat prostory a zařízení vymezené pro činnost klubu v provozní době areálu nebo dohodnutém čase, v souladu s provozním řádem.

Toto právo se vztahuje pouze na jeho osobu a nezakládá právo bez souhlasu majitele areálu přivádět do těchto prostor jiné osoby, které nejsou členy KWJ FALADA a nejsou ani zapsané v této smlouvě jako osoby pověřené vlastníkem jako zástupce, případně zvířata (jiné koně, psy a podobně). V případě jednorázové návštěvy nebo komerčního využití koně je možné dohodnout podmínky, vymezení odpovědností a dohledu, (riziko úrazu u neškolených osob) služby dle ceníku.

Vlastník nebo pověřená osoba se řídí vzdělávacím programem klubu GWH. Z důvodů bezpečnosti a odpovědnosti, nutno respektovat schválený vzdělávací program klubu GWH to znamená, že nezletilý člen bez zkoušky GWH 1 smí trénovat a pracovat jen se spolehlivými provozními koňmi klubu které mají složenou zkoušku GWH a to pod dohledem trenéra. Služby od členů klubu mimo tuto smlouvu musí být schváleny Výkonným výborem klubu dle pravidel klubu odsouhlasených členskou schůzí.

Pověřená osoba dle smlouvy nebo vlastník zapisuje svou přítomnost do knihy příchodů v klubovně.

 

X.

Vlastník koně bere na vědomí, že pokud nezaplatí poplatek za ustájení a níže sjednané služby za 2 měsíce po sobě jdoucí, je poskytovatel služby oprávněn uspokojit své pohledávky prodejem jeho koně či výstroje nebo uplatňovat své pohledávky správní cestou. Poskytovatel služby nemusí náhradní formu úhrady přijmout.

Vlastník koně se nemůže pouhým přerušením zájmu o koně a ukončením splátek zbavit svých povinností vyplývajících z veterinárního zákona a z této smlouvy. Pohledávky narůstají o náklady na ustájení a kompletní péči až do doby prodeje, dále o náklady spojené s prodejem, například výcvik nebo kondiční výcvik dle nabídky služeb, náklady na inzerci, přepravu, kovářské a veterinární služby, eventuelní platba koňskému útulku, asanačnímu ústavu, pojištění, registrační a administrativní nebo správní poplatky, soudní výlohy, poplatek z prodlení platby.

Tržní hodnota koně bez kompletní dokumentace a prokázání vlastnictví nemusí ani zdaleka pokrýt pohledávku za služby, zbývající část pohledávky může být vymáhána správní cestou.

Vlastník koně se zavazuje vyrovnat pohledávky vyplývající z této smlouvy i v případě ukončení smluvního vztahu.

 

 

XI.

-Veterinární úkony a kování bude hradit neprodleně vlastník koně přímo veterinárnímu lékaři a kováři.

-Léčebné a preventivní veterinární přípravky, energetické a produkční přídavky krmiv nezahrnuté v příkladu krmné dávky si opatří vlastník koně.

-Použití léčiv a vybavení pohotovostní lékárny stáje hradí vlastník koně neprodleně. O použití je proveden zápis do deníku první pomoci.

-zajištění veterinárních úkonů, péče o kopyta a kování, odčervení a deratizace, asistenci při kovářských, veterinárních úkonech je povinností majitele

-Materiál, krmiva nebo odborná práce dle dohody dodaná majitelem koně je účtována zvlášť mimo tuto smlouvu.

 

XII.

Dokladem o provedených platbách a sjednaných předplacených službách je záznam v účetním listu přiloženém jako doplněk smlouvy, eventuálně výpis z účtu. Platby jsou dále evidovány v účetní knize poskytovatele. O konzultaci a předvedení výsledků výcviku je pořízen zápis.

 

Cena za služby celkem v omezeném období (zácvik dva měsíce) Datum od Za kalendářní měsíc Za den
Datum do
Cena za služby celkem v následujícím období (na dobu neurčitou) Datum od Za kalendářní měsíc Za den

 

Vlastník koní se zavazuje uhradit / Za kalendářní měsíc /  za koně uvedené v článku III. a rozpis služeb za jednotlivé koně dle článku IV. a rozšířené služby dle (VI.) případně za podmíněné navýšení za doplňkové služby dle (V.) vždy předem a to nejpozději do 25 té ho dne předcházejícího měsíce. Je-li nutno vypočítat alikvotní částku při ustájení kratším než jeden měsíc vychází se z částky / Za den / ( částka za měsíc dělená 30,5)

Platbu je možno uskutečnit v hotovosti do rukou poskytovatele služby, nebo bezhotovostní na účet u České spořitelny číslo účtu 000000-0991514319/0800.

 Poplatek z prodlení platby činí za každý den prodlení  2,5 promile z dlužné částky ( nařízení vlády č. 142/94 Sb. ).

 

XIII.

Vlastník koně se zavazuje:

-dodržovat provozní řád

-zajistit základní trénink pro udržení psychické a fyzické kondice a ovladatelnosti koně.

-zajistit veškerou péči o koně včetně základní veterinární péče (povinné očkování, odčervení, ošetření, léčení) a kování

-uhradit prokázané náklady za: veterinární a kovářské úkony, platba asanačnímu ústavu při uhynutí nebo nuceném usmrcení koně, přepravní náklady, poplatky za registraci, léčebné, energetické a produkční přídavky krmiv.

-neprodleně uvědomit poskytovatele služby o případném zranění či onemocnění koně nebo jiné krizové situaci.

-uvědomit poskytovatele služby o své předpokládané dlouhodobé nepřítomnosti nebo případné indispozici k plnění sjednaných povinností a dohodnout tak případné rozšíření služby dle článku V.

-Zvýšené náklady uhradit neprodleně

-uvědomit poskytovatele služby o případné změně ve vlastnictví koně předem

-nenarušovat obchodní vztahy s ostatními klienty farmy

 

XIV.

Poskytovatel služby se zavazuje:

– v případě krátkodobé nepřítomnosti vlastníka koně zajistit plné zabezpečení koně – místování boxu, krmení, napájení, ošetření, přemísťování.

– v případě nečekané závažné indispozice majitele k plnění sjednaných povinností a povinností vyplývajících z veterinárního zákona zajistit kompletní péči o koně včetně nezbytné veterinární péče, to je však účtováno jako rozšířené služby dle článku V.

-neprodleně uvědomit vlastníka o případném zranění, či onemocnění koně, nebo krizové situaci.

-napomáhat vlastníku koně při úkonech spojených s veterinární a kovářskou péčí o koně.

 

XV.

Pro zabezpečení odborné péče a bezpečného zacházení s koněm i v nepřítomnosti vlastníka koně (přemísťování, krmení, kování a veterinárních úkonů atd. ….) uplatní pověřené osoby nezbytný základní výcvik koně dle programu GWH –Game with horses.

 

XVI.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo upravit formou dodatku ke smlouvě poplatek za krmný den-měsíc sjednaný v čl. IV. této smlouvy, pokud dojde ke zvýšení cen krmiva, steliva a služeb spojených s užíváním objektu.

O zvýšení poplatku za krmný den-měsíc je poskytovatel povinen upozornit vlastníka předem a to nejpozději k 25 dnu měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém ke zvýšení poplatku dojde. Případné zvýšení poplatku za krmný den-měsíc musí poskytovatel oznámit písemně a doložit toto sdělení rozpisem nákladů.

Pokud nebude vlastník ochoten akceptovat důvody, které ke zvýšení poplatků vedou, má nárok na ustájení koní jeden kalendářní měsíc za původní cenu s tím, že k poslednímu dni tohoto měsíce automaticky končí vztah založený touto smlouvou.

 

XVII.

Ukončení smluvního vztahu:

 

a) uplynutím sjednané doby

b) dohodou účastníků smlouvy

c) výpovědí ze strany vlastníka koně. Vlastník koně může vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu a to k 25 tému dni předcházejícího kalendářního měsíce

d) změnou ve vlastnictví koně

e) výpovědí ze strany poskytovatele služby z provozních důvodů. Výpovědní lhůta činí 60 kalendářních dnů a počítá se ode dne doručení písemné výpovědi vlastníkovi koně.

f) výpovědí ze strany poskytovatele služby – poskytovatel může vypovědět tuto smlouvu, pokud bude vlastník koně v prodlení se zaplacením měsíčního poplatku, sjednaného v čl. IV., V., VI. této smlouvy. Výpovědní lhůta činí sedm kalendářních dnů a počítá se ode dne doručení písemné výpovědi vlastníkovi koně. Dále může poskytovatel služby vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností, pokud u koně bude veterinářem zjištěna nakažlivá choroba, nebo chování ohrožující člověka a ostatní koně ustájené v objektu, nebo dojde li k závažnému porušení provozního řádu areálu, nebo této smlouvy ze strany vlastníka koně nebo jím pověřených osob.

 

XVIII.

Smluvní strany berou na vědomí odpovědnost za vzniklé škody na majetku druhé strany a ostatních v případě prokázaného zavinění. A sjednají Pojištění odpovědnosti za škodu občanů nebo podnikajících fyzických osob.

Smluvní strany prohlašují, že nebyly učiněny žádné vedlejší dohody s jinými osobami (ohledně platby, krmení, péče, výcviku nebo využití koně).

Smlouva může být měněna jen se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemného dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany souhlasí s nakládáním s osobními údaji a fotografiemi pro účely účetnictví a administrativy propagaci KWJ FALADA.

Smlouva o ustájení koně je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 

V České Lípě dne :……….……………..

 

 

.………………………………………                                  .………………………………….

Koudelka Josef                                                                         vlastník koně

Poskytovatel služby

 

……………………………………

vlastníkem pověřená osoba (nájemce)

 

 

……………………………………

právní zástupce

 

 

Evidence platby za ustájení, výcvik a služeb souvisejících dle smlouvy:……..

Vlastník koně

Osoba pověřená vlastníkem

ČíslNS.

Datum od

Datum do

Služba, účel platby

Cena

Podpis vlast. Koně

Platba

Dat platby

Částka

Čís. dokladu

Podpis poskytovatele

 

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Roční pojistné  –  372,-Kč

Vyžití pro případ občanského sdružení KWJ FALADA

 

1) Škoda způsobená  na  nemovitostech

2) Ustájených koních

3) Jinému členu sdružení

Pojištění platí pro celu rodinu i s domácími mazlíčky.

V životě prakticky není situace, kterou by neprovázela určitá míra rizika. Náhodou vytopíte souseda, děti poškrábou zaparkované auto, nebo někoho poraní při sportu.Člověk je přitom odpovědný za škody, které nezpůsobil úmyslně.Pokud není pojištěn, mohou se zkušenosti získané z vlastních chyb pěkně prodražit. Proto je tu Pojištění  odpovědnosti  za škodu občanů, které Vás ochrání před  většinou škod, jež můžete způsobit druhým.

Jiří Karpíšek

výhradní pojišťovací poradce

Vinařská 859

463 11  Liberec 30

Telefon :  603 468 458

Fax :          482 737 072