Provozní řád areálu

1. Do prostor vyčleněných pro zákazníky, nově příchozí a návštěvníky je vstup povolen v provozních hodinách se souhlasem majitele objektu. Tel.: 604653482, v doprovodu pověřené osoby

2. Návštěvníkům není dovoleno bez souhlasu krmit koně a přibližovat se ke koním. Nebezpečí úrazu kousnutím.

3. Do soukromých prostor nevyčleněných pro činnost klubu je zakázáno vstoupit bez souhlasu majitele.

4. V areálu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky. Podnapilým osobám je vstup zakázán.

5. Při výcviku je povinen každý jezdec používat předepsanou výstroj a ochranné pomůcky.

6. Do prostor vyčleněných pro činnost klubu smí vstupovat pouze členové klubu a majitelé ustájených koní osoby pověřené dle smlouvy, v čase vyhrazeném v rozvrhu činnosti. Vodit do těchto prostor jiné osoby, případně psy a jiná zvířata bez souhlasu majitele objektu není dovoleno.

7. Člen klubu dodržuje zásady dobrých mravů, slušného a ohleduplného chování, nenarušuje obchodní vztahy, chrání zdraví své, ostatních členů klubu a jemu svěřených koní.

8. Člen klubu, zákazník je povinen dbát o svěřené koně a jezdecké pomůcky s maximální odpovědností a pečlivostí.

9. Jakoukoliv nehodu, provozní závadu, případně zranění koně nebo jezdce nahlásí okamžitě trenérovi (instruktorovi) nebo majiteli, event. zapíše do deníku, učiní dle svých možností nezbytné kroky pro zabránění vzniku následného úrazu nebo škody.

10. Členové klubu jsou povinni v prostorách klubu udržovat pořádek, dohlíží na to, aby se v prostorách klubu nepohybovaly nepovolané osoby, případně cizí zvířata.

11. V době pobytu v prostorách klubu zodpovídá každý člen klubu za svěřený majetek, neodnáší věci, které nejsou jeho osobním majetkem a chrání majetek klubu i ostatních členů.