Hiporehabilitace v areálu FALADA Česká Lípa

odborná terapeutka  Michaela Hrabalová

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň a slova „rehabilitace“. V angličtině slovo hiporehabilitace vystihuje název Equine Assisted Activities and Therapies.

Hiporehabilitace (HR) se dělí do několika disciplín (podle oficiálního slovníku České hiporehabilitační společnosti, 2011):

  1. Hipoterapie (HT) je fyzioterapeutická metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. Klient je vždy přijímán na základě písemného souhlasu lékaře. Kůň je vždy veden vodičem a klient je z hlediska ovládání koně pasivní (nejedná se o ježdění na koni).
  2. Aktivity s využitím koní (AVK pro oblast pedagogickou, sociální). Původně pod názvem léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ). Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Provádějí ji osoby s odborným vzděláním, které prošli praktickým výcvikem – pedagog, speciální pedagog, sociální pracovník apod.
  3. Psychoterapie pomocí koní (PPK), dříve zahrnuto pod název LPPJ, patří mezi integrativní směry psychoterapie. K terapii pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění. Psychoterapie pomocí koní je kvalitní součástí komplexní péče o pacienty/klienty všech věkových skupin a provádí jí odborně proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem apod.
  4. Parajezdectví – sportovní vyžití pro jezdce se zdravotním znevýhodněním, který se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží.

 

Služby v rámci Hiporehabilitace

  • Odborná terapeutka  Michaela Hrabalová tel.: 604 119 835
  • Pedagogicko-psychologické ježdění, individuální lekce, výcvik programu GWH Josef Koudelka tel.: 604 653 482
  • Skupinový výcvik dětí od 5 do 9 let v pony-škole Po., St., Pá., 15h – 17h všední dny mimo prázdniny Jaroslava Koudelková tel.: 737 139 000
  • Individuální svezení pony, školní a sportovní koně pedagogický asistent Kateřina Koudelková tel.: 604 875 052
  • Skupinový sportovní výcvik dětí, mládeže, dospělých dle plánovacího kalendáře na našich stránkách.